Deklaracja dostępności

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Niedostępne elementy i treści planujemy naprawić i uzupełnić do końca 2022 r.

Niedostępne elementy i treści:

W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych. Nowe filmy dodawane na naszej stronie mają już takie napisy. Do filmów sprzed 23 września 2020 r. planujemy dodać napisy do końca 2022 r.

Postrzegalność, odpowiednia prezentacja zawartości, ułatwienie percepcji, kontrast dla treści niebędących tekstem, funkcjonalność, widoczność i kolejność fokusu, zrozumiałość, możliwość nawigacji, kompatybilność są niedostępne lub dostępne tylko częściowo.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2020.02.18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021.11.22

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Estrady Poznańskiej
 • Adres: Estrada Poznańska
  ul. Masztalarska 8
  61-767 Poznań
 • E-mail: sekretariat@estrada.poznan.pl
 • Telefon: +48 61 852 88 33

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Estrady Poznańskiej, ul. Masztalarska 8, Poznań

Scena na piętrze oraz Galeria Oko/Ucho, a także garderoba dla artystów dostępne są z poziomu 1 piętra budynku bez możliwości skorzystania z windy lub podjazdu dla wózków. Na widowni brak wyznaczonego miejsca dla widzów poruszających się na wózkach inwalidzkich. W obrębie obiektu brak oznaczeń alfabetem Braille oraz udogodnień dla osób niedosłyszących.

Biura zlokalizowane na 1, 2 i 3 piętrze kamienicy, dostępne są z klatki schodowej. Wejście do budynku od strony ulicy jest utrudnione z powodu
wysokiego progu. W budynku brak windy lub ramp podjazdowych. Obiekt nie posiada toalet dostosowanych dla osób poruszających się na wózkach.

W obrębie obiektu miejscem w pełni dostępnym dla osób poruszających się na wózkach jest wewnętrzny dziedziniec, na który prowadzi przejście poprzez szeroką bramę. Cały teren dziedzińca pokrywa płaska i utwardzona nawierzchnia. W sąsiedztwie budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. W obrębie obiektu można się poruszać w towarzystwie psa asystującego.