Informacje

Jak aplikować do Regionalnego Funduszu Filmowego Poznań ?

 • Przeczytaj uważanie Regulamin.
 • Skompletuj niezbędne dokumenty i załączniki (dokładny ich wykaz podany jest w formularzu Wniosku)
 • Skontaktuj się z nami i umów na prezentację projektu lub złóż wniosek w biurze Poznan Film Commission.

Wnioski do funduszu filmowego na rok 2019 przyjmowane są wyłącznie w terminie od 28 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2019 r. w godzinach 9-16.


Wydrukowany i podpisany przez osobę upoważnioną wniosek należy wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres:


Poznan Film Commission

ul. Masztalarska 8

61-767 Poznań

z dopiskiem: Regionalny Fundusz Filmowy Poznań

Wniosek wysłany pocztą rejestrowany jest w momencie doręczenia przesyłki do Poznan Film Commission. Nie przyjmujemy wniosków, które z powodów niezależnych od Poznan Film Commission nie zostaną doręczone do 28 lutego 2019 r do godziny 16.00.

 • Równocześnie na adres info@poznanfilmcommission.pl należy wysłać wierną kopię wniosku wraz z obowiązkowymi załącznikami w postaci skanu lub załączyć płytę DVD, CD, SD lub pendrive z dokumentami do wniosku papierowego.
 • Wniosek papierowy w jednej kopii przyjmowany jest także osobiście w biurze Poznan Film Commission przy ul. Masztalarskiej 8 (IIp) w Poznaniu w godzinach 9-16.00. Wniosek papierowy musi być koniecznie zbindowany tak, by uniemożliwiał wypięcie jego elementów. Załączniki do wniosku powinny być ponumerowane i nazwane. Wniosek nie spełniający tych kryteriów nie zostanie przyjęty. Wniosek w wersji edytowalnej elektronicznej powinien posiadać linki do materiałów video tak, by można było je skopiować i otworzyć w przeglądarce internetowej. Powyższe wytyczne wynikają z Regulaminu.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt :

m.ferlak@poznanfilmcommission.pl lub pod numerem telefonu : 691 637 752.


Co dzieje się z wnioskiem ?

 • Po złożeniu wniosku przechodzi on weryfikację formalną pod kątem poprawności i kompletności obowiązkowych załączników, której dokonują pracownicy Poznan Film Commission przy pomocy karty zgodności wniosku
 • Pozytywnie rozpatrzony wniosek pod względem formalnym trafia do 3 różnych ekspertów, którzy na podstawie karty oceny projektów dokonują oceny i pisemnej recenzji projektu. Eksperci wybierani są z listy specjalistów rekomendowanych przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.
 • Po skompletowaniu ocen, Poznan Film Commission organizuje posiedzenie Komisji Eksperckiej, na którym zgłoszone projekty ze sobą zestawiane i szczegółowo omawiane.
 • Komisja Ekspertów składa się z pracowników Poznan Film Commission oraz przedstawiciela Estrady Poznańskiej lub Urzędu Miasta Poznania i spotyka się w terminie określonym w piśmie przewodnim publikowanym http://poznanfilmcommission.pl/strony/komunikaty. Posiedzenie dotyczące bieżącej edycji planowane jest na 15 marca 2019r. W posiedzeniu Komisji mogą uczestniczyć też eksperci ówcześnie poproszeni o dokonanie oceny projektów.
 • Komisja Ekspertów wydaje pozytywne i negatywne opinie na temat zgłoszonych wniosków, a następnie w postaci protokołu przekazuje je Dyrektorowi Estrady Poznańskiej. Dyrektor Estrady Poznańskiej za pośrednictwem Poznan Film Commission może zaprosić producenta/wnioskodawcę, który uzyskał rekomendację Komisji Eksperckiej do negocjacji zawarcia umowy koproducenckiej.
 • Wszyscy wnioskodawcy bezzwłocznie zostają poinformowani na adres mailowy o pozytywnej lub negatywnej rekomendacji członków Komisji. Wynik publikowany jest również na stronie KOMUNIKATY


Obowiązkowe dokumenty

 1. Scenariusz filmu;
 2. Dokument potwierdzający prawa do scenariusza lub licencja wyłączna na posługiwanie się nim.
 3. Krótki opis filmu (streszczenie, nie dłuższe niż 1 strona, ale nie ogólny zarys - treatment);
 4. Eksplikacja realizacyjna, a w przypadku filmów animowanych projekty plastyczne (minimum 6 sztuk) oraz/lub min. 25% scenorysu (storyboard) ;
 5. Kosztorys ze szczegółowym uwzględnieniem środków z "Regionalnego Funduszu Filmowego Poznań" na wspieranie produkcji filmowej. Wyszczególnienie środków planowanych do wydatkowania na terenie miasta Poznania. (Uwaga! Należy przedstawić kosztorys precyzyjnie skalkulowany, według powszechnie stosowanych standardów profesjonalnych, obowiązujących w produkcji filmowej.); Dla filmów fabularnych obowiązkowym arkuszem kosztorysu jest plik kosztorysu przygotowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, który jest do pobrania tutaj. O sposobie korzystania z pliku można przeczytać w instrukcji.
 6. Informacja o działalności producenta w dziedzinie produkcji filmowej oraz opis dorobku producenta dołączony do wniosku, zrealizowane projekty w formie aktywnych linków punkcie XIII wniosku.
 7. Dokumenty rejestrowe producenta i kopie dokumentów rejestrowych koproducentów (KRS lub zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej – nie starsze niż 6 miesięcy) oraz REGON. Podmioty takie jak instytucje kultury, stowarzyszenia czy fundacje – potwierdzone kopie statutu (nie starsze niż 6 miesięcy);
 8. Posiadane listy intencyjne, kopie umów lub inne dokumenty potwierdzające współfinansowanie filmu oraz udział koproducentów, nie starsze niż 6 miesięcy.
 9. Wskaźniki oczekiwanych przez producenta rezultatów (krótka charakterystyka odbiorców, spodziewana liczba widzów, zainteresowanie TV, odbiorcy zagraniczni);
 10. Plan promocji;
 11. Plan dystrybucji i rozpowszechniania filmu;
 12. Obsada aktorska.